Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: stroussberg.stranky1.cz
Strousbergova železnice

CHKO Brdy:Osobní stránka na adrese: stroussberg.stranky1.cz

CHKO Brdy

Odkaz na CHKO Brdy
Informace-Vyznačené trasy a místa kde je zákaz vstupu.
http://brdy.ochranaprirody.cz/

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Střední Čechy

Oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Brdy

Adresa 1: Jince č.p. 461, 262 23 Jince
Adresa 2: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

IČO: 62933591
ID DS: ffydyjp

stredni.cechy@nature.czPosláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti.
návštěvníků stránky
celkem51 105
tento týden72
dnes45